Dranneke Kindergrime Schminkcursussen Grave - Wijchen - Nijmegen

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave: 
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
Artikel 4 – Het cursusaanbod & prijs 
Artikel 5 – Betalingsmethoden 
Artikel 6 – Betaling producten 
Artikel 7 – Reiskosten 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
Artikel 9 – Ontbinding 
Artikel 10 – Herroepingsrecht 
Artikel 11 – Klachtenregeling 
Artikel 12 – Geschillen 
Artikel 13 – Foto`s, films en privacy 
Artikel 14 – Overige bepalingen 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 
Dranneke Kindergrime 
Burg. Raijmakerslaan 58 
5361 KG Grave 

Randy Steijvers 
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
KvK-nummer: 17281995 
Btw-nummer: NL00189096B38

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten door Dranneke Kindergrime, alsmede op alle overeenkomsten waarbij Dranneke Kindergrime als opdrachtnemer dan wel leverancier optreedt. 
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden per email worden toegezonden. 
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
4. Eventuele algemene voorwaarden van een Wederpartij worden door Dranneke Kindergrime verworpen, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen 
5. Dranneke heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen. 

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
1. Alle aanbiedingen en/of offertes die Dranneke Kindergrime doet zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand door de aanvaarding van een schriftelijke aanbieding van Dranneke Kindergrime. 
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Dranneke gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dranneke niet. 
4. Een boeking kan gedaan worden d.m.v. een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Op aanvraag krijgt u een gepaste offerte per email toegezonden. Wanneer de offerte retour gezonden wordt, voorzien van handtekening, wordt de boeking definitief. U ontvangt dan per email een opdrachtbevestiging. 
5. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dranneke Kindergrime onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Dranneke Kindergrime is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 4: Het cursusaanbod & prijs 
1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
– de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele reiskosten; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Dranneke de prijs garandeert; 
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is; 
- de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen. 
3. Alle materialen welke nodig zijn om de les te volgen zijn bij de prijs inbegrepen.
4. Het is niet toegestaan om een model mee te nemen tijdens de cursus of workshop, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven. 
5. Bij onvoldoende deelname wordt het recht behouden de workshop of cursus te verplaatsen naar een andere datum. 
6. Voor nationale feestdagen worst een toeslag van 15 % gerekend op het uurtarief. 

Artikel 5: Betalingsmethoden 
Dranneke Kindergrime accepteert de volgende betalingsmethoden: 
Overschrijving/vooruitbetaling kunnen overgemaakt worden op rekening NL96 KNAB 0255 8265 59 van Dranneke te Grave, internetbanieren (Rabobank, ING, SNS, KNAB, etc.) en IDEAL. Bij Betaal na ontvangst wordt de vordering direct overgedragen aan Sisow. 

Artikel 6: Betaling producten 
1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van producten voor 100% voorafgaand aan de levering te geschieden. Voor opdrachten/diensten hanteren wij een betaling binnen 14 dagen na ontvangst van factuur . 
3. Bij uitblijven van betalingen die verschuldigd zijn aan Dranneke Kindergrime is Dranneke Kindergrime gerechtigd om administratiekosten/aanmaningskosten en eventuele incassokosten of kosten voor de rechtbank in rekening te brengen. 
3. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 50% voorafgaand aan de levering te geschieden. De resterende 50% geschied bij de uitvoering. De betaling geschied te allen tijden aan Dranneke Kindergrime en nooit aan derden. 
4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dranneke Kindergrime te melden 

Artikel 7: Reiskosten 
1. Reiskosten worden gemeten vanuit de Burg. Raijmakerslaan 58 in Grave. Eventuele reiskosten bedragen €0,25 per gereden kilometer, van Grave tot aan de opgegeven locatie en weer terug. Er wordt uitgegaan van de kortste route via google maps. 
2. Bij reistijd van meer dan 30 minuten wordt € 20,- per uur in rekening gebracht voor reistijdvergoeding. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 
1. Alle opdrachten van de klant aan Dranneke Kindergrime worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de klant. 
2. Schade als gevolg van overmacht waardoor Dranneke Kindergrime niet of niet op tijd aanwezig kan zijn op de in de overeenkomst overeengekomen locatie kan nimmer verhaald worden. Elke aansprakelijkheid als gevolg van het niet uitvoeren van de werkzaamheden zal weerlegd worden. 
3. Schade als gevolg van het aanbrengen van een glitter tatoeage of een schmink veroorzaakt door dat hij/zij niet in goede gezondheid verkeert, bijvoorbeeld lijdt aan enige vorm van allergie, huidaandoening of anderszins, kan nimmer verhaald worden. 
4. Dranneke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan door het uitvoeren van haar activiteiten, tenzij dit wordt veroorzaakt door duidelijke nalatigheid. De gebruikte materialen worden schoon gemaakt na elke opdracht en de schmink waarmee gewerkt wordt is van professionele kwaliteit. Desondanks kan er niet uitgesloten worden dat kinderen met een gevoelige huid hier allergisch op kunnen reageren. 

Artikel 9: Ontbinding 
1. In geval van overmacht is Dranneke Kindergrime gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor. 
2. In geval van ziekte behoudt Dranneke Kindergrime het recht om de opdracht te annuleren. Zij zal er alles aan doen om een vervangende schminker te regelen zodat het feest toch door kan gaan. 

Artikel 10 – Herroepingsrecht 
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 werkdagen, ingaande op de dag van ondertekening van de overeenkomst. 
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Dranneke Kindergrime bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
U kunt kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aankomst. Daarna worden 100% annuleringskosten gerekend. 
3. Een opdracht kan tot 3 weken voor uitvoering kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt er 25% van de afgesproken kosten in rekening gebracht. Voor annuleringen die 10 dagen van te voren geschied, wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 
4. Bij workshops en cursussen geldt: tot 3 weken voor aanvang van de workshop of cursus kan er kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt er 25% van de kosten in rekening gebracht en bij annulering 10 dagen voor aanvang wordt er 100% in rekening gebracht. Niet genoten lessen kunnen na overleg bij de volgende cursus ingehaald worden. 

Artikel 11 – Klachtenregeling 
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dranneke Kindergrime, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij Dranneke Kindergrime ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dranneke Kindergrime binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 12: Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen Dranneke Kindergrime en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13: Foto`s, films en privacy 
1. Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand van Dranneke Kindergrime opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wij hanteren de regelgeving volgens de wet op de privacy. 
2. Tijdens opdrachten worden regelmatig foto`s gemaakt. Deze foto`s kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 
3. Het is niet toegestaan om foto`s, gemaakt tijdens de les of tijdens een evenement, zonder toestemming van Dranneke te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
4. Het is niet toegestaan om tijdens de lessen te filmen.. 

Artikel 14: Overige bepalingen 
1. Alle materialen die nodig zijn tijdens uitvoering van activiteiten worden verzorgt door Dranneke Kindergrime. 
2. De klant zorgt voor een grote tafel op werkhoogte. In overleg verzorgt Dranneke Kindergrime tafel & stand. 
3. Wanneer er glittertattoo`s gezet worden, zorgt de klant voor een windvrije plek.
4. De schminkers van Dranneke Kindergrime verschijnen in nette bedrijfskleding. Zij verschijnen niet in clownspakken o.i.d. dit omdat sommige kinderen daar angstig op kunnen reageren. Mocht desgewenst het verzoek komen om in bepaalde verkleedkleding te komen, dan worden de kosten voor de aanschaf van de kleding op de klant verhaald.